Monday, September 29, 2008

Prem Hota Hai : Nayeda

Prem hota hai
Kitna
Sprahaniy.

Hote Prateet
kaast bhi
Mridul,
Prapya hota
Anand
Parityag men bhi,
Aaaur Hoti
Vanchha
Sarvasav Samarpan ki.

Jab hote
Gunjarit
Sanswar
Dvi-pranon ke
Prasphutit hote
Pushp
Lalit Kalaon ke.

Preeti ke
Manoram Kshanon men
Ghatit hua:
Srishti ka Janm...........
Raagon ka Udgam......
Saundarya ki Utapati.....
Shakti ka Prakatya........
Prakriti aur Purush ka aekya.....

No comments: